کمبود زمین
فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید 11 اسفند 1398
پیام مردمی از جوانان رستاق

فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید

رستاق نیوز - مسئولان برای اختصاص زمین برای احداث مسکن جوانان رستاق تلاش کنند .