کاظم اسلامی
شادروان کاظم اسلامی و گروه نمایش دبیرستان سرگردرئیسی سال ۶۲ 15 اسفند 1398

شادروان کاظم اسلامی و گروه نمایش دبیرستان سرگردرئیسی سال ۶۲

دراین تصویر به ترتیب ایستاده از راست : کریمی ، محمد علی حیاتی ، شادروان کاظم اسلامی ، کاظم رحیمی و محمد رضا قانع نشسته از راست :کاظم مزیدی ، افخمی ، علی مزیدی ، تورج حسینی و علیرضا اسلامی دیده می شوند این عکس مربوط به سال ۱۳۶۲ می باشد .