کارگاه پارچه بافی
دانش آموزان شمسی از کارگاه پارچه بافی سنتی بازدیدکردند 20 بهمن 1398
با هدف آشنائی با صنایع دستی

دانش آموزان شمسی از کارگاه پارچه بافی سنتی بازدیدکردند

رستاق نیوز - دختران دبیرستانی شمسی رستاق با پارچه بافی سنتی آشنا شدند.