ورزشگاه شهدای شمسی
شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران 18 بهمن 1398
16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود

شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران

رستاق نیوز  - شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران 16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود