ورزشگاه شهدای شمسی
شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود

شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران

رستاق نیوز  - شو سواره سراسری اسب های بومی فلات ایران 16 اسفند ماه در شمسی رستاق برگزار می شود