هیات بازرسی
بازدید بخشدار مرکزی از شعب اخذ رای در رستاق 02 اسفند 1398

بازدید بخشدار مرکزی از شعب اخذ رای در رستاق

رستاق نیوز - محمد حسین قانعیان به همراه اعضای هیات بازرسی از شعب اخذ رای رستاق بازدید کرد.