مرمت و بازسازی
مرمت مجموعه تاریخی حسین آباد رستاق ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مرمت مجموعه تاریخی حسین آباد رستاق

رستاق نیوز - کار مرمت مجموعه تاریخی حسین آباد رستاق در مراحل پایانی است .