مددکاری اجتماعی
اولین گام در جهت ساماندهی مددکاری اجتماعی به صورت علمی و منظم در بافت قدیم جامعه ایرانی در رستاق برداشته شده است 13 شهریور 1402
مددکاری رستاقی ها در قرن هفتم هجری

اولین گام در جهت ساماندهی مددکاری اجتماعی به صورت علمی و منظم در بافت قدیم جامعه ایرانی در رستاق برداشته شده است

رستاق نیوز_ وقف نامه جامع الخیرات اولین برنامه مكتوب وبعبارتی اولين گام در جهت ساماندهي مددكاري اجتماعي به صورت علمي و منظم در بافت قديم جامعه ايراني به حساب می آید

افتخاری دیگر برای رستاق 20 بهمن 1398

افتخاری دیگر برای رستاق

رستاق نیوز - گزارش روز روزنامه کیهان یک‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۷، شماره 19126 نمونه هایی از مددکاری اجتماعی را در رستاق 700 سال پیش می ستاید .