مجومرد
بررسی استقرارهای دهستان رستاق 17 بهمن 1398

بررسی استقرارهای دهستان رستاق

رستاق نیوز - این مقاله که توسط دو تن از دانشجویان دانشگاه بوعلی تهیه شده یه بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده های باستانشناسی می پردازد.