قنات
سازه های آبی رستاق را دریابیم 12 شهریور 1402

سازه های آبی رستاق را دریابیم

رستاق نیوز _ از جمله سازه هائی که امروزه به خاطر بلا استفاده بودن عملا مورد بی توجهی قرار گرفته و کم کم گرد فراموشی گرفته اند سازه های آبی است که روزگاری محور حیات منطقه بوده اند .