قاجاریه
تقارن چشم نواز درمعماری  مسجد و آب انبار سرحوض عزآبادرستاق 26 بهمن 1398

تقارن چشم نواز درمعماری  مسجد و آب انبار سرحوض عزآبادرستاق

درروستاهای ایران ساخت مسجد و آب انبار به فور دیده می شود ولی ساخت مسجد و آب انبار به صورت توامان وبرروی هم شاید تنها دراینجا شکل باشد . مجموعه سرحوض میراثی از عهد زندیه تا قاجاریه  که زیبائی منحصر بفرد آن بخاطر خط تقارن آن است . آنجا که ردیف های آجر در تیزی […]