علی اصغرحسینیان
 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا 12 فروردین 1399

 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا

میگویند ممکن است ساخته دست بشر باشد.خب باشد!اگر خداوند نمیخواست حتی فکر ساختنش هم به ذهنشان نمیرسید.چه رسد که امروز تمام دنیا بدون استثناء درگیر آن هستند.