صدای مردم
برخی نانوایان کرونا را جدی نگرفته اند 24 اسفند 1398

برخی نانوایان کرونا را جدی نگرفته اند

رستاق نیوز - به نانوایان تذکر دهید بیشتر دقت کنند .

فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید 11 اسفند 1398
پیام مردمی از جوانان رستاق

فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید

رستاق نیوز - مسئولان برای اختصاص زمین برای احداث مسکن جوانان رستاق تلاش کنند .

یک پیشنهاد برای معرفی دیار ” تمدن ، تدین و تلاش “ 20 بهمن 1398

یک پیشنهاد برای معرفی دیار ” تمدن ، تدین و تلاش “

چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای ” تمدن ، تدین و تلاش ” برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند ” دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه […]