شاه ابوالقاسم
بازدید اسفنجردی ها از بافت تاریخی یزد     06 دی 1400

بازدید اسفنجردی ها از بافت تاریخی یزد    

هیات مدیره گروه فرهنگی ، اجتماعی خرد اسفنجرد از بافت تاریخی یزد بازدیدکردند.