سابقه تاریخی عزآباد
معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق 26 بهمن 1398

معرفی اجمالی آثار تاریخی عزآباد رستاق

دراین گزارش به معرفی قلعه ، مسجد جامع و مجموعه سرحوض عزآباد پرداخته شده است .