زرتشتیان
آب انبار هفت بادگیری حسین آباد رستاق 12 اسفند 1398

آب انبار هفت بادگیری حسین آباد رستاق

رستاق نیوز – آب انبار هفت بادگیری حسین آباد رستاق از آثار دوره پهلوی اول است که با شماره 9137در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .