رستاق # نیوز# عزآباد# پارچه بافی # صنایع دستی # زنان # مشاغل # ربابه # قانع# کارچاله ای #
پارچه بافی از مشاغل قدیم زنان روستائی در عزآباد رستاق 27 بهمن 1398
پارچه بافی در کارگاه های خانگی

پارچه بافی از مشاغل قدیم زنان روستائی در عزآباد رستاق