رستاق # نیوز#صدرآباد# مدرسه # قدیمی # یزد# رستاق # فانی # فانیان #
مدرسه ابتدائی مجانی دولتی یزد – صدرآباد سال ۱۳۰۶ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

مدرسه ابتدائی مجانی دولتی یزد – صدرآباد سال ۱۳۰۶