ربابه قانع
تاریخ شفاهی / تگرگی که در ۵۲ سال پیش بارید 21 فروردین 1399

تاریخ شفاهی / تگرگی که در ۵۲ سال پیش بارید

رستاق نیوز - به بهانه تگرگ دیروز اوراق دفتر خاطرات را ورق می زنیم وبه بهار ۱۳۴۷ هجری شمسی باز می گردیم دقیقا اواخر اردیبهشت آن سال مصادف با دهه آخر صفر و ایام اربعین حسینی بود.