دهیاران
نشست آموزشی و توجیهی دهیاران رستاق با موضوع کورنا برگزارشد . 22 اسفند 1398

نشست آموزشی و توجیهی دهیاران رستاق با موضوع کورنا برگزارشد .

رستاق نیوز – دهیاران رستاق در زمینه راههای پیشگیری از کورنا آموزش دیدند و با راهکارهای مقابله آشنا شدند.