دبستان معزی
یک مراسم رسمی در دبستان معزی شرف آبادرستاق ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عکس تاریخی از

یک مراسم رسمی در دبستان معزی شرف آبادرستاق