داده های باستانشناسی
بررسی استقرارهای دهستان رستاق ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

بررسی استقرارهای دهستان رستاق

رستاق نیوز - این مقاله که توسط دو تن از دانشجویان دانشگاه بوعلی تهیه شده یه بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده های باستانشناسی می پردازد.