خربزه
تیرماه و فصل برداشت صیفی جات در رستاق 05 تیر 1399

تیرماه و فصل برداشت صیفی جات در رستاق

صحرای عزاباد در روزگاری نه چندان دور

کشت صیفی جات در رستاق از گذشته تا حال 06 اسفند 1398
به بهانه آغاز کشت صیفی جات در رستاق

کشت صیفی جات در رستاق از گذشته تا حال

رستاق نیوز - هنوز از رونق کشت صیفی جات در رستاق زمان زیادی نگذشته است آنچه نگارنده  به یاد دارد از دهه های 40 و 50 و 60 است که اوج کشت صیفی جات دراین منطقه بود و بعد ازآن ، روند کشت صیفی جات به آن شکل معمول رو به افول نهاد .