جشنواره خیرین مدرسه ساز
از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد 19 بهمن 1398
همزمان با جشنواره خیرین مدرسه ساز

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد

رستاق نیوز - در راستای برگزاری مرحله مدرسه ای جشنواره خیرین مدرسه ساز ، از دو خیر مدرسه ساز رستاق تجلیل شد .