تگرگ
رئیس جهاد کشاورزی رستاق : کشاورزان خسارت دیده از تگرگ به شرکت بیمه اشکذر مراجعه کنند 21 فروردین 1399

رئیس جهاد کشاورزی رستاق : کشاورزان خسارت دیده از تگرگ به شرکت بیمه اشکذر مراجعه کنند

رستاق نیوز – خسارت بارش تگرگ 20 فروردین رستاق تا چند روز آینده جمع بندی و به ستاد بحران استانداری اعلام می شود