توفان
رستاق و بادهای کویری (بخش دوم ) 08 اسفند 1398

رستاق و بادهای کویری (بخش دوم )

رستاق نیوز - ازمهمترین بادهای کویر در رستاق بادهای اسفندی بود که بیشتر جهتی جنوب غربی به شمال شرقی داشت و بعضا خاستگاه آن شمال غرب نیز بود .این بادها معمولا از ماه اسفند شروع می شد و تا اواخر بهار ادامه داشت .