تله فرمونی
آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق 12 اسفند 1398

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق

رستاق نیوز - نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق توسط کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی رستاق آغازشد.