بخشنده
از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
همزمان با جشنواره خیرین مدرسه ساز

از دو خیر مدرسه ساز در رستاق تجلیل شد

رستاق نیوز - در راستای برگزاری مرحله مدرسه ای جشنواره خیرین مدرسه ساز ، از دو خیر مدرسه ساز رستاق تجلیل شد .