آموزش بهداشتی
بخشدار مرکزی : آموزش های بهداشتی به نانوایان رستاق به طور مستمر ارائه می شود 15 اسفند 1398

بخشدار مرکزی : آموزش های بهداشتی به نانوایان رستاق به طور مستمر ارائه می شود

رستاق نیوز – معاون فرماندار و بخشدار مرکزی از نانواهائی های رستاق بازدید کردند .