آموزشی
آینده دانش آموزان روستاهای رستاق را دریابیم 06 شهریور 1402

آینده دانش آموزان روستاهای رستاق را دریابیم

رستاق نیوز- یکی از مشکلات روستاهای رستاق ناشی از کاهش زاد و ولد، جمعیت کم دانش آموزی است که با اصرار مردم و شوراها برای نگه داشت مدرسه در آبادی خود همراه شده است .