آب
قسمت دوم : سازه های تاریخی آبی پر اهمیت در معرض نابودی 20 شهریور 1402
سازه های آبی رستاق را دریابیم

قسمت دوم : سازه های تاریخی آبی پر اهمیت در معرض نابودی

رستاق نیوز - این بناهای مهندسی سالهاست به رغم کم توجهی و بی مهری هنوز پابرجا ایستاده اند. این سازه های خشتی که در ارتباط با آب و کشاورزی شکل گرفته اند، نقش ارزنده ای در زندگی کشاورزان داشته اند و از نمودهای همکاری در کشاوزی می باشند.