چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای ” تمدن ، تدین و تلاش ” برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند ” دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه […]

چه زیباست سه واژه پر مغز و با مسمای ” تمدن ، تدین و تلاش ” برتارک رستاق نقش ببندد و در همه مکاتبات ، مراسلات ، مجامع ، مجالس ،  مراسم ، فضاهای حقیقی و مجازی در صدر گفتگو ها باشد تا فرزندان رستاق بدانند ” دیارشان با تاسیس شهرکهن اسفنجرد به دست( پادشاه افسانه ای ایران به نام اسفندار یا اسفنجود یا اسکندر) شکل گرفته و درادامه به به بلوک رستاق یزد که از دروازه قرآن تا جهان آباد میبد ادامه داشته است تغییر نام یافته و هم اکنون درتقسیمات سیاسی به یک دهستان محدود گردیده است ” ولی به گواهی تاریخ نویسان ، باستان شناسان و صاحبنظران این خطه  همواره کانون مدنیت ، زراعت ، دین داری و تلاش بوده و می باشد .

باشد که این حرکت قدمی باشد برای انتقال این ارزش ها به فرزندان و نسل های آینده رستاق . انشاالله

محمد رضا قانع عزابادی