رستاق نیوز - درزمان  ناصرالدین شاه قاجار خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گرفت و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد.

کدام روستا پایگاه اولین تکنولوژی عصر جدید دررستاق بود ؟

آیا می دانید اولین تلگراف خانه در کدام روستای رستاق ایجاد شد ؟

برای یافتن پاسخ سوالت فوق  این تحقیق تاریخی را به قلم محمدرضا قانع عزآبادی تا پایان بخوانید

درزمان  ناصرالدین شاه قاجار خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گرفت و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد.

خطوط تلگراف در ایران به سال ۱۲۳۴ هجری شمسی بیش از یک دهه بعد از اروپا و امریکا مابین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد و با توجه ویژه ناصرالدین شاه به سرعت توسعه یافت.

بر اساس قرارداد سال ۱۲۴۱ هجری شمسی که انگلیسی ها با دولت ایران بستند یک رشته سیم از راه مدیترانه به خانقین کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و بندر بوشهر کشیده شد و در سال ۱۲۴۴ هجری شمسی خط تلگراف به سوى اروپا و شبه‌قاره هند پیوند خورد.

تلگرافچی فرنگی که در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی به قصد نصب سیم تلگراف در ایران. از آبادی و شهر های نایین، نه گنبد، عقدا، اردکان، میبد، همت آباد، یزد، تفت، سریزد، زین الدین، کرمانشاهان و شمش عبور و از بعضی از این مناطق خاطراتی را در سفرنامه خویش می نگارند.:

 منزل دهم، از میبد الی همت آباد

از میبد الی همت آباد چهار فرسخ و نیم است. دهات زیاد بین راه دیده شد و همه از دست ریگ صدمه زیاد می خورند. چند ده دیدم که تمام آن در زیر ریگ پنهان شده بود. همت آباد دهی کوچک است با چند خرابه و یک چاپارخانه و قریب یک فرسخ پشت همت آباد بوندرآباد واقع است که خط تلگراف از آنجا می گذرد.

ریگ سر شاه جاده یزد زیاد است. مصلحت نبود که تلگراف سر جاده کشیده شود. خط را از طرف بوندرآباد که ریگ نداشت کشدیم.

منزل یازدهم، از همت آباد الی یزد

از همت آباد الی یزد پنج فرسخ است. تمام این راه از ریگ می رود و در بین راه قریه اشکذر واقع است. ریگ اینقدر است که راه رفتن برای مردم با اسب یا قاطر و غیره مشکل است. مسجد بزرگ اشکذر تا پشت بام زیر ریگ بود. تپه ریگی دیدم که بیست ذرع ارتفاع آن بود

برگرفته از سیاحت نامه هیات نصب تلگراف ثبت به شماره ۷۰۰ درکتابخانه مجلس شورای ملی

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی