رستاق نیوز _ اولین نشست شورای ورزشی عزآباد باهدف تعیین سمت هریک ازاعضا برگزارشد.

به گزارش رستاق نیوز دراین جلسه که اعضای شورای ورزشی حضور داشتند سمت اعضا بدین شرح تعیین شد.

محمدصادق درخشی بعنوان رئیس شورا

سیدعلی اصغر حسینی پور بعنوان نایب رئیس

علی ابهجی بعنوان خزانه دار

مصیب درخشی وعلی رهاوی بعنوان عضو اصلی و سید مجتبی حسینی پور و محمد جواد مروستی زاده به عنوان عضو علی البدل و محمد مزیدی و سیدابوالفضل حسینی پکر بعنوان بازرس قبول مسئولیت کردند.