دراین تصویر به ترتیب ایستاده از راست : کریمی ، محمد علی حیاتی ، شادروان کاظم اسلامی ، کاظم رحیمی و محمد رضا قانع نشسته از راست :کاظم مزیدی ، افخمی ، علی مزیدی ، تورج حسینی و علیرضا اسلامی دیده می شوند این عکس مربوط به سال ۱۳۶۲ می باشد .

دراین تصویر به ترتیب ایستاده از راست : کریمی ، محمد علی حیاتی ، شادروان کاظم اسلامی ، کاظم رحیمی و محمد رضا قانع

نشسته از راست :کاظم مزیدی ، افخمی ، علی مزیدی ، تورج حسینی و علیرضا اسلامی دیده می شوند

این عکس مربوط به سال ۱۳۶۲ می باشد .