ایستاده از راست : محمود قانع ، محمدرضا مزیدی ، محمد حسین راعی ، سعید مزیدی ، سید ابوالقاسم نظام الحسینی ، علی اسماعیلی ، سید حسین فانی (مدیر) ، محمد رضا قانع (نگارنده ) محمد حسین مزیدی شکراله نشسته ردیف وسط از راست : فرامرز رهاوی ، عباس رهاوی محمدرضا طاحونه دار ، سهراب […]

ایستاده از راست : محمود قانع ، محمدرضا مزیدی ، محمد حسین راعی ، سعید مزیدی ، سید ابوالقاسم نظام الحسینی ، علی اسماعیلی ، سید حسین فانی (مدیر) ، محمد رضا قانع (نگارنده ) محمد حسین مزیدی شکراله

نشسته ردیف وسط از راست : فرامرز رهاوی ، عباس رهاوی محمدرضا طاحونه دار ، سهراب رئیسی ، بمانعلی رنجبر ، رضا رهاوی ، کاظم رحیمی ، قاسم مزیدی

نشسته ردیف جلو از راست » جلال بحرینی ، علی رهاوی ، منصور ملانوری