سایت خبری رستاق نیوز (پایگاه خبری مردم رستاق دیار تمدن ، تدین وتلاش ) با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان اشکذر به ویژه بخش مرکزی اعم از مناطق شهری و روستائی راه اندازی شده است و دراین راستا علاوه برانعکاس اخبار و عملکردهای ادارت و نهادهای دولتی به انعکاس دیدگاه های مردم نیز خواهد پرداخت و در رسالت خبری خود سعی خواهد کرد ارتباط دوسویه بین آحاد مردم و مسئولان نیز برقرار کند.

 مرور تاریخ و تمدن ، معرفی میراث فرهنگی ، مشاهیر ، شخصیت ها ،  نخبگان ،و… ازدیگر فعالیت های این سایت خواهد بود .

نکته قابل توجه آنکه : هرچند امروزه درتقسیمات سیاسی (رستاق ) به یک دهستان در بخش مرکزی شهرستان اشکذر محدود شده است ولی نام ( رستاق یزد  ) برگرفته از  پهنه ی گسترده ای است در دشت یزد – اردکان که روزگاری نه چندان دور از گرد فرامرز تا جهان آباد را  فرا می گرفت و قدمتی اصیل و سابقه ای طویل دارد.