رستاق نیوز _ مقام معظم رهبری : همه کسانی که مخاطبانی دارند مردم را به شرکت درانتخابات دعوت کنند.

  • نویسنده : محمد رضا قانع عزابادی