رستاق نیوز – هادی هادی نسب برلزوم اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت اتباع خارجی شهرستان تاکید کرد.

فرماندار با بیان اینکه بخشی از اتباع بیگانه در قالب کارگران شاغل درگلخانه ها و واحدهای صنعتی شهرستان مشغول به فعالیت هستند، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید موضوع پایش سلامت اتباع خارجی شهرستان با هدف ایجاد بانک اطلاعات دقیق در این حوزه با محوریت مرکز بهداشت و درمان و با همکاری ادارات جهاد کشاورزی، بخشداری مرکزی و خضرآباد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک هفته اجرایی گردد.

هادی نسب اظهار داشت: کارفرمایان و گلخانه داران موظف هستند اتباع خود را به خانه های بهداشت و درمان مراکز روستایی شهرستان در بخش مرکزی و خضرآباد اعزام نموده و نسبت به سلامت اتباع خارجی خود اطمینان حاصل نمایند.

وی تاکید کرد: چنان چه عدم همکاری از سوی هر یک از کارفرمایان و گلخانه داران شهرستان در راستای اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت اتباع گزارش شود ضمن امتناع از صدور گواهی سلامت، محدودیت های شدیدی را رابطه با خرید و فروش با آن واحدها اعمال خواهد شد.