▫️از شهروندان گرامی انتظار می‌رود با توجه به اعلام وضعیت هشدار در همه شهرهای استان و وضعیت پرخطر شهرستان اشکذر، ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ترددهای غیرضروری و حضور در تجمعات خودداری نمایند.فرمانداری اشکذر

▫️از شهروندان گرامی انتظار می‌رود با توجه به اعلام وضعیت هشدار در همه شهرهای استان و وضعیت پرخطر شهرستان اشکذر، ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ترددهای غیرضروری و حضور در تجمعات خودداری نمایند.فرمانداری اشکذر