همزمان با بازدید وزیر میراث از مسجد جامع تک مناره عزابادو درادامه کار مرمت این بنای تاریخی ومذهبی ، کار آجر فرش شبستان و صحن مسجد آغاز شد.