رستاق نیوز - روزگار پررونق آسیاب آبی حاجی آباد 7 دهه قبل به افول گرائید .

به گزارش رستاق نیوز و به نقل شفاهی  قریب ۷۰ سال پیش آن روز هائی که حاجی آباد رستاق را رونقی پرشکوه بود این آسیاب نیز برو بیائی داشت مثال زدنی ، هرچند  دررستاق آسیاب های زیادی بود ولی آرد آسیاب حاجی آباد از همه آسیاب ها کیفیت بهتری داشت .

هرچند ما از آن روزگاران چیزی به یاد نداریم ولی از گفته های پیشینیان چنان برمی آمد که آسیاب آبی حاجی آباد هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت در منطقه برتر بود . روستاهایی مثل عزآباد ،  شرف آباد و شمسی به علت نزدیکی با حاجی آباد،  رفت و آمدهای بیشتری با این روستا داشتنه اند .

با خشک شدن قنات و از رونق افتادن آسیاب حاجی آباد کم کم این سازه رو به خرابی نهاد و هم اکنون در زیر خروارها خاک مدفون است و از این بنا جز دیواری در خاک نشسته چیزی برجا نیست