۷مشاهیر
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
معرفی یکی از مشاهیر رستاق

آیت الله حاج سید على اکبر پیشوایی یزدى

رستاق نیوز- آیت الله حاج سید على اكبر پیشوائی یزدى از علماء اعلام و فقهاء عظام حوزه علمیه قم و فرزند حاج سید رضاى عزآبادى یزدیست