گنبد
گنبد – هشتی  و کارکردهای آن ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

گنبد – هشتی  و کارکردهای آن

رستاق نیوز – "گنبد"  و "هشتی " از مهمترین استراحتگاه کشاورزان در قدیم به شمار می رود .