کمپ ورودی
پیش بینی استقرار کمپ راهنمای مسافران نوروزی شهرستان اشکذر در ورودی رستاق ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

پیش بینی استقرار کمپ راهنمای مسافران نوروزی شهرستان اشکذر در ورودی رستاق

رستاق نیوز - فرماندار و رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان اشکذرگفت : هرچند ستادهای اجرایی خدمات سفر درتدارک فراهم آوردن زمینه خدمت هرچه بیشتر به مسافران نوروزی هستند ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا ، این وزرات بهداشت است که در مورد چند وچون مسافرت های نوروزی تصمیم می گیرد .