کمبود زمین
فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
پیام مردمی از جوانان رستاق

فکری به حال مسکن جوانان رستاق بکنید

رستاق نیوز - مسئولان برای اختصاص زمین برای احداث مسکن جوانان رستاق تلاش کنند .