ورودی
آغاز نصب پل عابر پیاده در یکی از ورودی های رستاق ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آغاز نصب پل عابر پیاده در یکی از ورودی های رستاق

رستاق نیوز – کار نصب پل عابر پیاده روبروی ورودی شرف آباد رستاق آغاز شد