نقش بانوان
بانوان درفراهم آوردن مشارکت حداکثری مردم درانتخابات نقش اساسی دارند ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

بانوان درفراهم آوردن مشارکت حداکثری مردم درانتخابات نقش اساسی دارند

رستاق نیوز - فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر گفت:بانوان با جمعیت ۵۰ درصدی از جامعه، نقش اساسی در مشارکت حداکثری انتخابات آتی دارند و به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام خانواده می توانند افراد خانواده را به حضور فعال در انتخابات سوق دهند.