مشاغل زنان
دانش آموزان شمسی از کارگاه پارچه بافی سنتی بازدیدکردند ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
با هدف آشنائی با صنایع دستی

دانش آموزان شمسی از کارگاه پارچه بافی سنتی بازدیدکردند

رستاق نیوز - دختران دبیرستانی شمسی رستاق با پارچه بافی سنتی آشنا شدند.