مددکاری اجتماعی
افتخاری دیگر برای رستاق ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

افتخاری دیگر برای رستاق

رستاق نیوز - گزارش روز روزنامه کیهان یک‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۷، شماره 19126 نمونه هایی از مددکاری اجتماعی را در رستاق 700 سال پیش می ستاید .