علی اصغرحسینیان
 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

 ویروس کرونا ذره ای از لشکر خدا

میگویند ممکن است ساخته دست بشر باشد.خب باشد!اگر خداوند نمیخواست حتی فکر ساختنش هم به ذهنشان نمیرسید.چه رسد که امروز تمام دنیا بدون استثناء درگیر آن هستند.